Verkoopsvoorwaarden

De algemene voorwaarden zijn bindend tussen koper en verkoper, voor zover deze niet schriftelijk anders zijn overeengekomen. Ten aanzien van de orders waarop deze algemene verkoopsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassingzijn, treden de algemene voorwaarden van de koper buiten werking. Onderwerpen die niet in deze voorwaarden staan beschreven worden geregeld door algemeen gangbare rechtsregels naar Belgisch recht.

Bestellingen

Een bestelling wordt pas aanvaard beschouwd als deze per brief of email is bevestigd door Miglio International bv . Een door ons aanvaarde bestelling kan niet zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming worden geannuleerd. Gemaakte overeenkomsten zijn persoonlijk en mogen slechts met onderling akkoord overgedragen worden. Wijziging of annulering door de klant van een bestelling van een standaardartikel kan enkel mits overname door koper van alle uit de wijziging/ annulatie voortvloeiende kosten. Deze worden begroot op 10 tot 100% van de waarde van de bestelde goederen indien annulering plaatsvindt. Een door de klant geplaatste bestelling van maatwerk of een niet- standaard kleur kan niet geannuleerd of gewijzigd worden.

Leveringstermijnen

Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. Tenzij schriftelijk iets anders overeengekomen werd, is Miglio International bv niet verantwoordelijk en maakt zij zich niet schuldig aan contractbreuk als er vertraging bij de levering optreedt. Miglio International bv kan ook niet aansprakelijk gesteld worden als zij niet bij machte is haar verp lichtingen met betrekking tot de levering van goederen of diensten na te komen, indien de niet- levering een gevolg is van omstandigheden buiten de directe invloed van Miglio International bv. Oorlogen, stakingen, lock outs, het slechte weer en alle oorzaken die de ontvnagst van grondstoffen, brandstoffen en andere energiebronnen verhinderen, of de normale productie of het vervoer van de goederen hinderen, en over het algemeen alle oorzaken onafhankelijk van onze wil worden minstens, doch niet uitsluitend als overmacht aanzien en ontslaan de M1glio ltd van om het even welke verantwoordelijkheid, zelfs indien er bedongen was dat de leveringstermijnen bindend zijnZ.ij mogen niet door de koper ingeroepen worden om een schadevergoeding te eisen. In al deze gevallen behoudt deM1glio ltd zich het recht voor de levering uit te stellen of zelfs het contract op te zeggen.

De prijs

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn onze prijzen exclusief B.T.W. Producten worden gefactureerd tegen prijzen en wisselkoersen, geldend op de dag van de levering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

De prijsvergelijkingen

De prijzen die Miglio International bv . aangeeft in diverse prijslijsten variëren naargelang de regio waar de besteling geplaatst werd en geleverd dient te worden. Prijzen variëren ingevolge verschillen in handelspraktijken, transportkosten en taksen, enz. Een bestelling zal steeds uitgevoerd worden volgens de condities en prijzen aangegeven in de prijslijst die betrekking heeft op de vestigingsplaats van het hoofdkantoor van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

De prijsoffertes

De in offertes opgegeven prijzen zijn alleen bindend indien zij schriftelijk bevestigd zijn door de verkoopsdirecteur of de door hem aangewezen personen. Voor het overige gelden zij slechts als inlichting. De in de offertes opgegeven prijzen en andere voorwaarden gelden slechts voor de op de offerte betrekking hebbende bestellingen die binnen een periode van maximum vier (1) maand vanaf de offertedatum geplaatst worden, tenzij anders vermeld.

Betaling

De facturen zijn betaalbaar bij onze firma of op één van onze bankrekeningen , zoals omschreven op de orderbon Wanneer de levering in twee of meer gedeelten wordt uitgevoerd zal elk gedeelte afzonderlijk gefactureerd en betaald dienen te worden. De verkoper is slechts dan bereid een betalingskorting toe te staan indien de betaling binnen de tien dagen na de factuurdatum ontvangen wordt. Bij overschrijding van de genoemde termijn van tien dagen vervalt een eventuele betalingskorting. Elke onbetaalde factuur wordt vanaf haar vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met de intrest tegen de referentie intrestvoet vermeerderd met 7 procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt (art. 5W. 02/08/2002). Elke onbetaalde factuur zal bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoedi ng ten belope van 10% van het uitstaande factuurbedrag, behoudens indien de werkelijke invorderingskosten – met inbegrip van de kosten voor juridische bijstand – hoger zouden zijn (art. 6 W. 02/08/2002). Het ontbreken van de betaling op de vervaldag verleent de verkoper eveneens het recht de lopende overeenkomsten te verbreken zowel voor de nog te leveren als voor de reeds geleverde gederen, en dit zonder enige formaliteit en zonder dat de koper recht heeft op enige schadevergoeding. Geen enkele klacht van welke aard dan ook, zelfs als de klacht door ons in overweging zou worden genomen en / of gegrond zou zijn, ontslaat de koper van de verplichting om de vervaldagen te eerbiedigen.

Eigendomsvoorbehoud

De aan de koper geleverde goederen gaan pas in diens eigendom over, wanneer de koper de daarvoor verschuldigde koopprijs integraal heeft voldaan en ook uit anderen hoofde niets meer aan de verkoper verschuldigd is. De koper is niet gerechtigd goederen, die nog ingevolge bovengenoemd eigendomsvoorbehoud eigendom zijn van de verkoper, anders dan voor hun normale bestemming aan derden in eigendom te doen overgaan of door enige overeenkomst of handeling aan derden pandrecht of enig ander voorrecht, waarborg of zekerheidsrecht in de ruimste zin van het woord te verschaffen

Productwijzigingen

Wij behouden ons het recht voor onze producten op elk ogenblik, ook na bestelling, in beperkte mate te wijzigen ten einde elke wenselijke verbetering aan te brengen zulks ten voordele van de koper. Zelfs voor verkopen “op model” verbindt dit Miglio International bv niet tot absoluut identieke levering.

Leveringsrisico’s

Alle risico’s waaraan de koopwaren zouden zijn blootgesteld worden door de koper gedragen van zodra de goederen aan hem zijn geleverd. De goederen worden door de Miglio International bv expeditiediensten gekeurd en in perfecte staat op transport geplaatst. Onze transporteur is verantwoordelijk voor eventuele schade die veroorzaakt wordt tijdens transport en aflevering. Zichtbaar beschadigde goederen dienen onmiddellijk gemeld te worden op de leveringsbon, of via e -mail naar info@m1glio.com , binnen de achtenveertig uur na de levering, met verplichte vermelding van leverings – of bestelbon.

Uitgestelde leveringen

Indien de levering van bestelde producten door de koper wordt uitgest eld of op afroep geplaatst, behoudt Miglio International bv zich het recht voor, na verloop van drie maanden, hetzij onmiddellijke afname van de producten en betaling van de koopsom, tegen de prijs geldig op de dag van de levering, te vorderen, hetzij de koopovereenkomst te annuleren. Dit kan de Miglio International bv doen zonder dat hiervoor een aanmaning nodig is en onverminderd het recht de koper voor schadevergoeding of intrest aan te spreken.

Klachten

Klachten worden slechts aanvaard, indien zij schriftelijk aan de verkoper gemeld worden via brief of het e -mail adres info@m1glio.com binnen acht dagen na de levering en indien deze schriftelijke mededeling vergezeld gaat van order- of factuurnummer en – datum, en een duidelijke beschrijving van de klacht, liefst vergezeld van foto’s.

Retourzendingen

Correct uitgevoerde orders worden door info@m1glio.com niet retour genomen. Retourzendingen kunnen slechts aanvaard worden na voorafgaand overleg met een uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door onze commerciële afdeling neem voor een retourzending contact op met info@m1glio.com. Bij een aanvraag tot retourzending dient steeds het order – factuurnummer en – datum vermeld te worden. Tot creditering kan slechts worden overgegaan mits de goederen onbeschadigd, in originele verpakking en geheel voor verkoop geschikt in ons bezit teruggekomen zijn. De verkoper heeft steeds het recht om transport, behandelings- en administratiekosten in rekening te brengen.

Garantie

De door Miglio International bv gegeven Garantie verschilt van product tot product. De omstandigheden en de duur van de garanties zijn vermeld in de diverse catalogi. Wanneer artikelen defect of beschadigd zijn binnen deze bepalingen, lost Miglio International bv het probleem op. Neem hiervoor contact op via info@m1glio.com. Ingeval van voortverkoop verplicht de koper er zich toe onze algemene en bijzondere garantievoorwaarden aan zijn eigen klant tegenstelbaar te maken. In elk geval aanvaardt de koper ons te vrijwaren voor alle gevolgen van aanspraken welke door zijn afnemer tegen ons mochten worden gericht en die de perken zouden overschrijden van de aanspraken die de koper zelf tegen ons zou hebben kunnen laten gelden. Alle eventuele omruilingen dienen door de klant aan ons magazijn te Hasselt op het adres Hellebeemden 11 te gebeuren, ook tijdens garatie periodes.

Geschillen

Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Hasselt zullen bevoegd zijn om de geschillen te beslechten die zouden kunnen rijzen tussen Miglio International bv en haar klanten. Wanneer zij het nodig acht, kan Miglio International haar schuldenaars nochtans dagvaarden voor de bevoegde rechtbanken van hun woonplaats of van de plaats in België of in het buitenland waar hun voornaamste instelling gevestigd is.

Afwijkingen van verkoopsvoorwaarden

Iedere afwijking op de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden is strikt beperkt tot de overeenkomst die er aanleiding toe was, ze kan nooit een precedent uitmaken.